1 . Khởi đầu không thể bỏ qua + Thiết kế ý tưởng

+ Mức đầu tư dự kiến ?

+ Quy mô dự án của bạn ?

+ Kiểu kiến trúc bạn sẽ hướng tới ?

Bạn chắc chắn có câu trả lời chứ ?

Thiết kế ý tưởng là gì, tại sao cần ?