Tôi sẽ tự mình thiết kế nó !

...Vì tôi hiểu mục đích để tạo ra ngôi nhà

Và chắc chắn không ai có thể làm tốt bằng tôi


Bắt đầu thôi !